Āiā tatau e fa‘aaogā ai

Se‘ia vaganā ‘ua fa‘ailoa atu, ‘o tusitusiga ‘uma o fa‘aalia atu i lenei ‘upega o feso‘ota‘iga e iai le puipuiga a le Mālō i āiā tatau mo le fa‘aaogāina. ‘O nei mea e mafai ona fa‘aaogāina e tagata po‘o totonu lava o le ‘ōfisa/fale e aunoa ma se totogi po‘o se isi fa‘atagaga. Mo se fa‘atagaga e toe lōmia ai nei fa‘amatalaga mo so‘o se fa‘amoemoe nai lo le fa‘aaogāina e tagata ma totonu o ‘ōfisa/fale, fa‘afeso‘ota‘i le taiulu o le ‘upega o feso‘ota‘iga (webmaster)

I vāega ‘uma, ‘o nei tusitusiga e tatau ona toe tusitusia ma le sa‘o ma ‘aua ne‘i fa‘aaogāina i ala e ono ‘ave sesēina ai le agaga. ‘O kopi o nei tusitusiga e lōmia pē tu‘uina atu i nisi, e tatau ona fa‘ailoa fa‘alaua‘itele le mea na āfua mai ai ma āiā tatau ‘uma o a‘afia ai.

‘O le fa‘atagaga ‘ina ‘ia fa‘aaogā le āiā tatau a le Mālō e lē aofia ai isi tusitusiga i luga o lenei ‘upega o feso‘ota‘iga ia ‘olo‘o fa‘ailoa manino mai , ‘o le āiā tatau e fa‘aaogā ai e nisi tagata e lē ‘o tagata e ona tusitusiga. ‘O le fa‘atagaga e toe lolomi ai nisi o tusitusiga e tatau ona ‘aumai i ē o ‘umia le āiā tatau e fa‘aaogā ai.

‘AUMAI SOU MANATU

‘A ‘e mana‘o e fai mai sou manatu i lenei ‘upega o feso‘otai‘ga (site), po‘o fa‘amatalaga ‘olo‘o iai i totonu, fa‘amolemole imeli mai i matou.