Totonu ki he hiki-tatau΄

Tukukehe kapau kuo ‘osi fakahā atu, ko e ngaahi me‘a kotoa pē ‘oku hā atu ‘i he uepisaiti΄ ko ‘eni΄ ‘oku ‘i he malumalu ia ‘o e malu‘i ‘o e totonu ki he hiki-tatau΄ ‘a e Kalauni΄. ‘Oku lava ke ngāue‘aki ‘a e ngaahi me‘a΄ ni ki he ngaahi ‘uhinga fakafo‘ituitui pe fakaeloto‘i-potungāue ‘o ‘ikai totongi pe toe fiema‘u ke kumi ha fakangofua makehe ki heni. Ke ma‘u atu ha ngofua ke toe hiki tatau ‘a e ngaahi me‘a ‘oku hā atu ‘i he uepisaiti΄ ni ki ha ngaahi ‘uhinga kehe ange mei΄ he ‘uhinga fakafo‘ituitui΄ pe fakaeloto‘i-potungāue΄, fetu‘utaki ki he tokotaha tauhi ‘o e uepisaiti΄

‘I he taimi kotoa pē, kuo pau ke hiki-tatau totonu ‘a e ngaahi fakamatala kotoa pē ‘i he uepisaiti΄ ni pea ‘ikai foki ngāue‘aki ‘i ha founga takihala. ‘I he taimi ‘oku paaki pe tufaki atu ai ‘a e ngaahi fakamatala΄ ni ki ha kakai kehe, kuo pau ke fakahaa‘i ‘a e feitu‘u na‘e ma‘u atu mei ai΄ pea mo e tu‘unga ‘o ‘ene totonu ki he hiki-tatau΄.

Ko e ngofua ko ia ke ngāue‘aki ‘a e totonu hiki-tatau ‘a e Kalauni΄ ‘oku ‘ikai kau atu ki heni ia ha ngaahi fakamatala ‘oku ‘osi fakahā atu ko ha totonu hiki-tatau ia ‘a ha tokotaha pe kautaha kehe ange mei΄ he kalauni΄. Ko e ngofua ko ia ke hiki-tatau ‘a e ngaahi fakamatala kehe pehē ni΄ kuo pau ke ma‘u atu ia mei΄ he tokotaha pe kautaha ‘oku nau ma‘u ‘a e totonu hiki-tatau ko ia΄.

‘OMAI ‘O HA TOKONI FAKAKAUKAU

Kapau ‘oku΄ ke fiema‘u ke ‘omai ha‘o lau felāve‘i mo e uepisaiti΄ ni, pe ko e ngaahi fakamatala ‘oku ‘i loto ‘i ai΄, kātaki ‘o ‘īmeili mai kiate kimautolu.