Ngaahi Fakatamaki´

Ngaahi Fakatamaki´


'E ala ke hoko mai 'a e ngaahi fakatamaki fakatu'upake hange ko e mofuike, peau kula, pa 'o ha mo'unga afi, tafea mo e ngaahi matangi´ 'i ha taimi pe 'o 'ikai ha fakatokanga. Ko e kotoa 'o e ngaahi fakatamaki´ ni te nau ala uesia 'a e nofo´, maumau'i e ngaahi 'api´, mo to'o ha ngaahi mo'ui.

'E tokoni atu 'a e ngaahi fakamatala 'i he uepisaiti´ ni ki ho'o ako fekau'aki mo e ngaahi fakatamaki te nau ala uesia koe´ mo e me'a te ke ala fai ke ke mateuteu kimu'a ha'anau hoko mai. 'E tokoni atu 'a ho'o 'ilo 'a e me'a ke fai´ 'i he lolotonga mo e 'osi ange 'a e ngaahi fakatamaki´ ni ki ho'o tauhi malu koe mo ho ngaahi 'ofa'anga´ ke mou hao pea ikuna'i 'a e faingata'a´.