Tauhi 'o e haisini mo e ma'a´ lolotonga 'o ha fakatamaki

toileti

 

'I he ngaahi fakatamaki fakatu'upake 'e ni'ihi 'oku fa'a motuhia 'a e ma'u'anga vai´, pe maumau 'a e ngaahi paipa vai´ mo e ngaahi sua´, pea 'e fiema'u ai ke ke ngaue'aki ha ngaahi toileti ngaohi fakavavevave mei´ he ngaahi me'a 'oku ala ma'u´.

 

Founga hono ngaohi 'o ha toileti fakatu'upake

  • Ngaue'aki ha ngaahi koniteina malu hange ko e kapa veve pe kane, mo hano tapuni 'oku mapuni mo ma'u lelei.
  • Kapau 'oku si'isi'i 'a e koniteina´, tauhi ha koniteina lahi ange mo hano tapuni 'oku hao lelei ki hono hua'i ki ai 'o e toileti´.
  • Takafi takai 'a e loto'i pini 'aki ha milemila´ kapau 'e lava.
  • Hua'i pe afuhi ha ki'i me'i faito'o tamate siemu hange ko e kololini (chlorine bleach ) ki he loto'i koniteina´ 'i he taimi kotoa pe 'oku ngaue'aki ai 'a e toileti´ ke fakasi'isi'i 'a e nanamu´ mo e siemu´. Tapuni ma'u pe 'a e toileti´.