Ngaahi Naunau ke Matu'uaki'aki ha Fakatamaki Fakatu'upake & Naunau 'Ave Holo´

 

Ngaahi Naunau ke Matu'uaki'aki ha Fakatamaki Fakatu'upake

Naunau 'Ave Holo´

'Uluaki Tokoni´

 

'I he lahi taha 'o e ngaahi fakatamaki fakatu'upake´ 'e kei malava pe ke ke nofo 'i ho 'api´. Palani ke ke malava 'o tokanga'i pe koe mo ho 'api´ 'o a'u ki he 'aho 'e tolu pe lahi ange. Tanaki mo tauhi ho'o ngaahi naunau ke tokoni 'i he taimi fakatu'utamaki fakatu'upake ki ho 'api´ mo e ngaue´, pea mo ha naunau 'oku faingofua hono 'ave holo´ telia na'a fiema'u ke ke mavahe fakavavevave. 'E lelei foki ke ke tauhi mo ha ngaahi naunau ki he fakatamaki fakatu'upake´ 'i ho'o ngaue'anga´ mo ho'o kaa.


NGAAHI NAUNAU KE MATU'UAKI'AKI HA FAKATAMAKI FAKATU'UPAKE

emergency survival items

 • Kasa to'oto'o mo hono ngaahi maka talifaki pe ko ha Kasa to'oto'o 'oku fakafonu pe 'iate ia
 • Letio mo hono ngaahi maka talifaki
 • Vala 'oku malu mei´ he havili´ mo e vai´, tata fakamalumalu mei´ he la'a´, mo e su malohi fe'unga ki tu'a.
 • Naunau ki he 'uluaki tokoni´ mo e ngaahi faito'o mahu'inga
 • Ngaahi kafu pe ngaahi kafu mohe'anga
 • Me'akai 'a e monumanu tauhi´
 • Pepa toileti mo e ngaahi tangai milemila lalahi ki ho'o fiema'u toileti fakatu'upake
 • Me'a malu'i ki ho mata´ mo e efu´

Vakai'i 'a e ngaahi maka´ 'i he mahina 'e tolu kotoa pe. 'Oku malu mo faingofua taha 'a e maama 'oku fakamaka´. 'Oua te ke ngaue'aki 'a e te'elango´ he 'e malava ke to ki lalo tupu mei´ he toutou ngalulululu hili 'o ha mofuike pe havili malohi. 'Oua te ke ngaue'aki ha maama kalasini, 'oku fiema'u ki ai ha 'elia lahi ke vilo ai 'a e 'ea´ pea 'oku 'ikai fe'unga ki he ngaue'aki 'i loto 'o e fale´.

 

Me'akai mo e vai 'o lahi fe'unga ke tolonga 'o a'u ki he 'aho 'e tolu

 • Me'akai 'oku tolonga (kapa pe fakamomoa)
 • Me'akai, hu'akau efuefu mo e inu ki he ngaahi pepe mo e fanau iiki´
 • Vai inu. 'Ikai to e si'i hifo he lita 'e 3 ki he tokotaha, 'i he 'aho
 • Vai ki he fakama'a´ mo e ngaohi me'akai´
 • Ko e sitou kasa pe me'a papakiu kasa ke ngaohi ai 'a e me'atokoni´
 • Ko e me'a hae kapa

Vakai'i mo fetongi 'a e me'akai´ mo e vai´ 'i he mahina 'e tahaua kotoa pe. Fakakaukau ki hano tauhi ha ma'u'anga me'akai mo e vai ke lahi hake he uike 'e ua ki he ngaahi fakatamaki loloa ange´ hange ko ha mahaki faka'auha.

NAUNAU 'AVE HOLO´

getaway kit

'I he ngaahi fakatamaki fakatu'upake 'e ni'ihi 'e ala fiema'u ke fetukutuku fakavavevave koe. 'Oku totonu ke 'i ai ha naunau 'ave holo 'a e tokotaha kotoa pe 'i ha feitu'u 'oku faingofua hano 'a e a'u ki ai 'i 'api mo e ngaue'anga´ 'o kau ki ai 'a e:

 • Kasa to'oto'o mo hono ngaahi maka talifaki
 • Ngaahi fiema'u makehe hange ko e nanau tokoni ki he fanongo´ mo e ngaahi fo'i maka talifaki, matasio'ata mo e naunau tokoni 'oku ala 'ave holo
 • Vai mateuteu ki ha fakatamaki fakatu'upake mo e me'akai fe'unga 'oku ala to'oto'o 'o hange ko e ngaahi lole fakatupu ivi´ mo e me'akai kuo fakamomoa telia na'a tuai ha'o a'u ki he senita tauhi hufanga´ pe ha feitu'u te ke ala ma'u atu ai ha tokoni. Kapau 'oku 'i ai ha'o fiema'u ki ha ngaahi me'akai makehe, fakapapau'i 'oku ala ma'u hano fakalahi
 • Naunau ki he 'uluaki tokoni´ mo e ngaahi faito'o mahu'inga
 • Ngaahi me'a mahu'inga ki he longa'i fanau´ mo e fanau iiki´ hange ko e hu'akau efuefu mo e me'akai, napikeni mo ha me'ava'inga manakoa
 • Vala fetongi (vala 'oku malu mei´ he havili´ mo e vai´ mo e su malohi fe'unga ki tu'a)
 • Naunau ki falekaukau – taueli, koa kaukau, polosi fulunifo, ngaahi naunau ki he haisini fakaesino, pepa toileti
 • Ngaahi kafu pe ngaahi kafu mohe'anga
 • Me'a malu'i ki ho mata´ mo e efu´
 • Me'akai 'a e monumanu tauhi´

faka'ilonga pe fakamo'oni kiate koe (tohi ta'u mo e tohi fakamo'oni mali, laiseni faka'uli mo e ngaahi paasipooti), pepa fakapa'anga (hange ko e fokotu'utu'u malu'i mo e fakamatala mokisi), mo e ngaahi ta mahu'inga 'o e famili´.

'ULUAKI TOKONI´

first aid kit2

Kapau 'oku lavea ha tokotaha 'i ha fakatamaki, 'e mahu'inga 'a ho'o 'ilo ki he 'uluaki tokoni´. 'Oku 'oatu 'a e ngaahi polokalama ako ki he 'uluaki tokoni´ 'e he ngaahi kautaha kehekehe. Fakakaukau ke ke kau 'i ha polokalama ako ki he 'uluaki tokoni, pea kau 'i ha ngaahi ako fakamanatu 'o e ngaahi me'a ko eni. Te ke ala fakatau ha ngaahi naunau 'uluaki tokoni kuo 'osi ngaohi pe ngaohi pe 'e koe. 

Lomi'i eni ki ha fakamatala fakaikiiki fekau'aki mo e naunau 'uluaki tokoni´.