'Ai ke mateuteu 'a ho'o pisinisi´

'Ai ke mateuteu 'a ho'o pisinisi´

 

'Oku 'i ai 'a e fatongia 'o e ngaahi pisinisi´ he 'i tu'utu'uni 'a e Lao ki he Mo'ui Lelei´ mo e Malu 'i he Ngaue'anga´ ke tokateu ki ha fakatamaki fakatu'upake. Fokotu'u ha Palani ki ha Me'a Fakatu'upake ma'a ho'o pisinisi´.

Tokateu 'a ho'o kau ngaue´. Faka'ai'ai 'a e kau ngaue´ ke nau tauhi ha ngaahi naunau 'aonga te nau ala fiema'u 'i he ngaue'anga´, 'o kau ki ai 'a e su luelue, saketi malu mei´ he vai´, kasa hulu to'oto'o, me'akai faingofua, mo e vai.

Kau ma'u pe ki hono hokohoko atu 'o e ngaahi palani ki ha fakatamaki fakatu'upake 'i he kulupu fakapisinisi 'oku´ ke kau ki ai´. 'Oku fiema'u ke kau 'a e ngaahi 'elia´ ni ki ho'o ngaahi palani:

  • Founga hono malu'i 'a e ngaahi koloa 'a ho'o pisinisi´: kau ngaue´, me'angaue´, ngaahi fale´, ngaahi komipiuta´, ongoongo´, 'inasi 'i he maketi´, pa'anga´, etc.
  • Founga hono malu'i 'o e sevesi ki tu'a´, tautefito ki hono tokonia 'o e ngaahi ngaue mahu'inga ki hono tokangaekina 'o e hao mo e malu 'a e kakai´, hange ko e ngaahi sevesi ki he ngaahi fakatamaki fakatu'upake´ mo e ngaahi me'a fakafaito'o´.
  • Fakafuofua'i mo hono fakamahu'inga'i 'o e fiema'u mei tu'a ki ho'o ngaahi sevesi´ kimu'a 'a e hoko mai 'a ha fakatamaki fakatu'upake.
  • Palani fakataha mo kinautolu 'oku´ ke fakafalala ki ai´ ke fakamahino 'a e ngaahi fatongia´ mo e ngaue´.