Palani ki ha Fakatamaki Fakatu'upake ma'a ho 'Api´

 

Talanoa ki he fanau fekau'aki mo e fakatamaki fakatu'upakee´

Malu'i´

 

Palani ke ke malava 'o tokanga'i pe koe mo ho 'api´ 'o a'u ki he 'aho 'e tolu pe lahi ange

palani fetukutuku

'E uesia 'e he ngaahi fakatamaki fakatu'upake lahi 'a e ngaahi sevesi mahu'inga´ pea motuhia mo e fefononga'aki´ pe fetu'utaki mo e ni'ihi kehe´. 'E malava ke ke motuhia 'i ho 'api´, pe tu'utu'unia atu ke ke fetukutuku mei´ ho feitu'u´. 'I he hili ange pe 'a ha fakatamaki fakatu'upake, 'e 'ikai ala vave atu 'a e ngaahi sevesi tokoni fakavavevave´ ki he tokotaha kotoa.

Ko e taimi eni te ke ala fehangahangai ai mo ha faingata'a. Ko ia ai 'oku mahu'inga ke ke palani ki hono tokangaekina koe mo ho ngaahi 'ofa'anga´ 'o a'u hono loloa ki ha 'aho 'e tolu, pe lahi ange 'i ha hoko 'a ha fakatamaki fakatu'upake.

Fakatahataha'i ho famili´ pe 'api´ pea mou lototaha ki ha palani. 'E tokoni ha palani lelei 'oku ala fakahoko ke ta'ofi ha ngaahi hoha'a fekau'aki mo ha ngaahi fakatamaki fakatu'upake 'e ala hoko atu, pea mo tokoni atu foki ki ha'o fehangahangai mo ha fakatamaki 'e hoko, 'i ha founga 'oku malu mo vave. Te ke ala ma'u atu ha tatau 'o ha palani ki ha fakatamaki fakatu'upake ki he ngaahi 'api´ mei ho'o kosilio fakakolo´, pe ma'u atu mei´ he 'initaneti ha Palani ki ha Fakatamaki Fakatu'upake ma'ae Ngaahi 'Api (PDF, 634Kb)´ 'oku ala pulusi.

 

'E tokoni atu kiate koe ke 'i ai ha palani ki ha fakatamaki fakatu'upake ma'a ho 'api:

 • Ko e ha 'a e me'a te mou ala fai takitaha 'i ha hoko 'a ha fakatamaki fakatu'upake hange ko e mofuike, peau kula, pa 'o ha mo'unga afi, tafea pe matangi.
 • Te mou fakatahataha ki fe lolotonga mo e hili ange 'a ha fakatamaki.
 • Ko fe 'a e feitu'u 'oku tauhi ki ai 'a e ngaahi naunau ki ho'o matu'uaki 'a e fakatamaki fakatu'upake´ pea ko hai 'oku fatongia'aki hono tauhi 'o e ngaahi naunau (supplies) ke fai 'aki e nofo´.
 • Ko e ha 'a e naunau 'ave holo 'e fiema'u ke tauhi ki he tokotaha takitaha pea 'e tauhi 'e ngaahi me'a' ni 'i fe.
 • Ko e ha 'a e me'a ke fai ki he ngaahi memipa 'o ho 'api´, famili pe komiuniti´ 'oku mo'ua 'i ha faingata'a'ia fakaesino pe 'i ai 'ene fiema'u makehe.
 • Ko e ha 'a e me'a ke ke fai ki ho'o ngaahi monumanu tauhi´, fangamanu lalata´ pe monumanu faama´.
 • Ko e founga mo e taimi ke tamate'i ai 'a e vai´, 'uhila´ mo e kasa´ mei honau ngaahi mita´ 'i ho 'api´ pe pisinisi´.
  Tamate'i 'a e kasa´ kapau 'oku´ ke mahamahalo 'oku mama, pe kuo tu'utu'uni atu 'e he kau ma'u mafai´. Te ke fiema'u ha tokotaha ngaue fakapolofesinale ke ne toe fakamo'ui atu hili ho'o tamate'i´ pea 'e ala laui uike hono loloa ha'o tatali ki ai.
 • Ko e ha 'a e ngaahi polokalama letio te ke fanongo ki ai´ ki ha ngaahi fakamatala fekau'aki mo e hao mo e malu 'a e kakai´ lolotonga 'o ha me'a 'oku hoko.
 • Ko e founga 'a ho'o fetu'utaki ki he 'ofisi ki hono tokangaekina 'o e hao mo e malu 'a e kakai´ 'i ho'o kosilio fakakolo´ fekau'aki mo ha tokoni lolotonga 'a e hoko 'a ha fakatamaki. 
  Kapau 'oku tu'u fakatu'utamaki ha mo'ui 'a ha tokotaha pe uesia ha 'api, ta ma'u pe ki he 111.

Faka'eke ki he kau ngaue ki hono tokangaekina 'o e ngaahi fakatamaki fakatu'upake´ 'i ho'o kosilio fakakolo´ fekau'aki mo e ngaahi founga hono tukuatu 'o e ngaahi fakatokanga 'i ho'o komiuniti´, mo e tu'u'anga o e ngaahi fakamalumalu'anga ma'ae kakai´, mo e malu mo e hao foki 'a e kakai´.

TALANOA KI HE FANAU FEKAU'AKI MO E FAKATAMAKI FAKATU'UPAKEE´

'Oku lelei ki he ngaahi matu'a´ mo e kau tauhi fanau´ ke nau talanoa ki he fanau´ fekau'aki mo e ngaahi fakatamaki fakatu'upake 'e ala hoko atu ki ho'o komiuniti´ mo e me'a ke fai ke tauhi 'enau malu´. 'E tokoni eni ki hono fakasi'isi'i 'o e ngaahi hoha'a´ mo tokoni foki ke 'ilo 'e he tokotaha takitaha 'a e me'a ke fai´.

MALU'I´

Fakapapau'i 'oku fe'unga 'a ho'o malu'i 'oku totongi´ pea 'ikai ha mo'ua ai 'i he lolotonga´ ni pea tauhi malu 'a e ngaahi pepa fekau'aki mo ia´ ke faingofua hono ma'u´ telia na'a fiema'u ke ke fetukutuku mei ho 'api´.