Founga ho'o Tokateu´

1. Ako keke 'ilo ki he fakatamaki fakatu'upake´ mo e founga ha'o tauhi malu

Ngaahi Fakatamakiґ

2. Fokotu'u, ako'i mo toutou 'ahi'ahi'i ha'o palani ki ha fakatamaki fakatu'upake ki ho 'api´

Palani ki ha fakatamaki fakatu'upake 'i ho 'apiґ

3. Tanaki mo tauhi ha ngaahi naunau ki ho'o malu mo matu'uaki ha fakatamaki fakatu'upake

Ngaahi Naunau ke Matu'uaki'aki

4. 'Ai ha'o naunau 'ave holo telia na'a fiema'u ke ke hola vave

Naunau 'Ave Holoґ