Tauhi 'o e vai´

 

'Oku malava ke uesia 'a e ma'u'anga vai´, kau ki ai 'a e vai inu´, 'i ha fakatamaki fakatu'upake pea 'e matu'aki fiema'u leva ke 'i ai ha'o vai. Te ke fiema'u ha lita vai 'e tolu ki he inu 'a e tokotaha 'i he 'aho. Te ke toe fiema'u foki mo ha vai ki he fakama'a´ mo e ngaahi me'akai´. 

Te ke ala fakatau ha ngaahi hina vai pe 'utu ha'o vai 'i ha ngaahi hina. Fakatau ha ngaahi fakafonu'anga vai fe'unga ki he me'akai mei´ he ngaahi falekoloa 'oku fakatau ai 'a e naunau ki kakai 'oku kemi´ (camping) pe naunau langa´ pe ngaahi hina inu pelesitiki kuo ngaue'aki´. 'Oua 'e ngaue'aki ha ngaahi ngeesi hina hu'akau he 'oku 'ikai fa'a ma'a 'a e polotini´ mei hono fufulu´ pea te ne ala fakatupu ha ngaahi siemu.

 

Ngaahi fakahinohino fekau'aki mo hono tauhi malu 'o e vai´

  • Fufulu 'a e ngaahi ngeesi hina´ 'i ha vai mafana.
  • Fakafonu 'a e hina takitaha 'aki ha vai mei´ he tepi´ ke mahuohua.
  • Hua'i ki ai ha fo'i to'i faito'o fakama'a ki he vai´ (household bleach) (pe ko e vaeua'i sepuni ti ki he lita 'e 10) pea tuku fakalelei leva. 'Oua 'e inu ki mu'a 'i ha miniti 'e 30 hili hono faito'o´.
  • 'Oua 'e ngāue'aki ha ngaahi faito'o fakama'a vai (bleaches) 'oku tānaki ki ai ha me'a fakanamulelei pe kaloni, kemikale fakama'a ki he kili' (surfactants) pe ko ha ngaahi toe faito'o kehe ange (additives) – 'e lava ke hoko ai heni ha fakatamaki fakaesino.
  • Tohi'i ki he fo'i hina takitaha 'a e 'aho na'e fakafonu ai´ mo e taimi ke to e fakafonu ai´.
  • Vakai'i 'a e ngaahi hina vai´ 'i he mahina 'e 12 kotoa pe. Kapau 'oku 'ikai tasilo 'a e vai´, hua'i ia pea toe fakafonu 'aki ha vai ma'a mo e faito'o.
  • Tauhi 'a e ngaahi hina vai´ ke mama'o mei´ he huelo 'o e la'a´ 'i ha feitu'u mokomoko mo fakapo'uli. Tauhi 'i ha ngaahi feitu'u kehekehe mo ha feitu'u 'oku 'ikai ala tafea´.

 

Te ke ala fakafonu foki mo e ngaahi nge'esi poulu 'aisikilimi´ 'aki ha vai, tapuni, faka'ilonga'i pea tuku 'i he 'aisi momoko´. 'E ala ngaue'aki eni ki hono fakamokomoko 'a e me'akai´ 'o ka mate 'a e ;uhila´ pea toe inu foki.

'E ala ma'u foki mo e vai 'aonga mei´ ho'o tangike vai mafana´ mo e tangike vai 'o e toileti´. Fakapapau'i 'oku malu 'a e ongo tangike´ ni. 'Oua te ke fufulu 'aki ha kemikale 'a e tangike ho'o toileti´ kapau te ke faka'aonga'i 'a e vai´. Kapau 'oku´ ke ngaue'aki 'a e vai 'uha´ fakapapau'i 'oku´ ke faito'o 'aki 'a e faito'o fakama'a (household bleach). Kapau 'oku´ ke ta'epau'ia 'i he tu'unga lelei 'o ha vai, hange ko ha vai mei´ ha keli'anga vai kuo tafea, pe 'uli'i 'e ha 'ahu pe efu mei´ he mo'unga afi´, 'oua te ke inu ia.