Holafa 'a e kelekele´

Holafa 'a e kelekele´

 

Kimu'a 'i he Holafa 'a e kelekele´

Kapau 'oku´ ke fakakaukau 'e ngali ke holafa 'a e kelekele´

Hili ange 'a e holafa 'a e kelekele´

 

Ko e palopalema fakasioloki vivili 'aupito 'a e holafa 'a e kelekele´ 'i he meimei kotoa 'o Nu'u Sila´ ni. Ko e holafa 'a e kelekele´ 'oku tupu ia mei´ he fenga'unuaki 'a e maka´, kelekele´ mo e 'akau´ 'i he tafatafa'aki 'oku tahifohifo. Ko e holafa 'a e kelekele´ 'oku kehekehe hono lahi´ 'o kamata mei´ he to 'a ha fu'u maka 'e taha ki he holafa 'a ha faha'i fonua 'o 'alu fakataha hifo mo e falukunga maka mo e kelekele 'o ala mafola 'i ha laui kilomita.

'E ala fakatupu 'e he 'uha lahi´ pe mofuike lahi´ ha holafa 'a e kelekele´. 'Oku toe ala kau atu foki mo e ngaahi nanunga 'o e nofo 'a e kakai´, hange ko e ta 'o e 'ulu 'akau´ mo e vaota, tele 'o e fakatafenga vai 'i he hala pule'anga´ pe mama 'a e ngaahi paipa vai´ ki hono fakatupunga 'o e holafa 'a e kelekele´. 'Oku hoko 'a e meimei lahi taha 'o e holafa 'a e kelekele´ 'o 'ikai ha fakatokanga ki he kakai´ pea 'oku mahu'inga ai ke fakatokanga'i 'a e ngaahi faka'ilonga ki ai´ pea nga'unu leva 'i he vave taha´.

KIMU'A 'I HE HOLAFA 'A E KELEKELE´

'E tokoni 'a ho'o tokateu kimu'a 'i ha holafa 'a e kelekele´ ki hono fakasi'isi'i 'o e maumau ki ho 'api´ mo e pisinisi´ pea tokoni atu foki ki ho'o matu'uaki ia´.

 • Ma'u atu mei ho'o kosilio fakakolo´ pe kuo holafa ha kelekele 'i ho feitu'u´ kimu'a pea mo vakai'i pe 'e toe ala hoko nai eni.
 • Vakai'i 'a e ngaahi faka'ilonga fekau'aki mo e ala nga'unu 'a e kelekele´. 
  Vakai ki he penolo 'i he tafa'aki to'omata'u´ ki ha lisi 'o e ngaahi faka'ilonga ke fakatokanga'i´
 • Tokanga 'i ho'o faka'uli´ tautefito ki he ngaahi feitu'u 'oku fakakaukeli´ 'i he tafa'aki 'o e ngaahi hala pule'anga´. Fakasio 'i he hala´ na'a 'oku 'i ai ha ngaahi kongokonga hala kuo mapaki, pelepela pe maka kuo ngangana.

KAPAU 'OKU´ KE FAKAKAUKAU 'E NGALI KE HOLAFA 'A E KELEKELE´

Ngaue leva 'i he vave taha´. Ko e malu taha kiate koe´ 'a ho'o mavahe mei´ he halanga 'o e kelekele 'oku holafa´.

 • Fetukutuku leva pea´ ke 'alu mo ho'o naunau 'oku ala 'ave holo´. 'Alu foki mo ho'o monumanu tauhi´ pea 'ave ho'o fanga manu faama´ ki he ngaahi konga fonua 'oku malu´ kapau 'oku malava ke fai eni.
 • Fakatokanga ki he ngaahi kaunga'api 'oku ala ke uesia´ pea tokoni'i kinautolu 'oku fiema'u tokoni ki he fetukutuku´.
 • Fetu'utaki ki he ngaahi sevesi ki he ngaahi fakatamaki fakavavevave´ mo ho'o kosilio fakakolo´ 'o fakahoko atu 'a e fakatamaki kuo hoko´.

HILI ANGE 'A E HOLAFA 'A E KELEKELE´

 • Manatu'i ma'u pe 'e ala hokohoko atu 'a e holafa hifo 'a e kelekele´. Fakamama'o mei´ he ngaahi feitu'u kuo uesia´ kae 'oua kuo sivi'i fakalelei pea kuo faka'ata atu 'e he kau ma'u mafai´.
 • Fakasio mo lipooti 'a e ngaahi uaea 'uhila pe halanga kasa kuo motu´ ki he kau ma'u mafai totonu´.
 • Kapau 'oku maumau ho 'api´ pe ngaahi naunau fale´, tohi'i hifo hono fakaikiiki´ pea 'ai mo ha ngaahi ta pea ke fetu'utaki ki ho'o kautaha malu'i´. Fetu'utaki ki he tokotaha 'oku 'a'ana 'a e 'api´ kapau 'oku mamau 'a e fale 'oku'apos; ke nofo totongi ai´.