Me'a kehe´

KO ME'A KE FAI 'I HA TO 'A HA MAHAKI FAKA'AUHA

Ki ha ngaahi fakamatala fakamuimui taha´, vakai ki he www.moh.govt.nz

KO ME'A KE FAI 'I HA HOKO 'A HA VELA

Ki ha'o mateuteu ki ha vela mo e me'a ke fai´, vakai ki he www.fire.org.nz

FAKAMANAMANA POMU/TAUTOITOI

Ki ha fakamatala fekau'aki mo e ngaahi hia´ mo e tautoitoi´, vakai ki he www.police.govt.nz

NGAAHI FEHOKOTAKI FEKAU'AKI´

Saienisi GNS ki ha ngaahi fakamatala fekau'aki mo e ngaahi fakatamaki fakatu'upake´ mei´ he mofuike´, mo'unga afi´ mo e peau kula´
Potungaue ki he Fefonoga'aki 'a NZ ki ha ngaahi fakamatala fekau'aki mo e tu'unga 'o e ngaahi hala pule'anga´
Ma'u Mafai 'a NZ ki he Malu 'a e Me'akai´ ki he ngaahi fakamatala fekau'aki mo e malu 'a e me'akai´ lolotonga 'a e hoko 'a ha fakatamaki fakatu'upake
Ko e ha 'a e palani´ Sitani? Ngaahi fakamatala ki he fanau´ mo e kau faiako´
'Ilo'i 'a e feitu'u 'oku 'i ai 'a e kau ngaue ki he haofi malu 'a e kakai, 'oku ofi taha atu´