Tokangaekina 'o e monumanu tauhi´ mo e ngaahi monumanu faama´

 

Kapau 'oku 'i ai ha'o ngaahi monumanu tauhi, monumanu 'i 'api pe monumanu faama, fakakau kinautolu 'i ho'o palani ki he fakatamaki fakatu'upake´.

  • Fokotu'uma'u ha fo'i tisi ki he kola 'a ho'o monumanu tauhi´ 'o ha mahino ai ho fika telefoni´, hingoa´ mo e tu'asila´. 'Ai ha faka'ilonga faka'ilekitulonika ki ho'o ngaahi monumanu tauhi´.
  • Fakapapau'i 'oku 'i ai ha'o puha takitaki, taueli pe kafu, me'akai fakatu'upake, maea takitaki mo e me'a ke kuku malu 'aki 'a e ngutu ho'o monumanu tauhi, ko ha konga ia 'o ho'o ngaahi naunau 'ave holo´. Tohi'i ho hingoa´, fika telefoni´ mo e tu'asila´ 'i he puha´.
  • Kapau 'e fakahoko hano fetukutuku 'o e kakai´ 'alu mo ho'o ngaahi monumanu tauhi´ kapau 'e ala lava eni. 'Ave mo 'enau ngaahi lekooti fakafaito'o´ mo e ngaahi faito'o´ he 'e tokoni eni ki hono fakalata'i 'a ho'o monumanu tauhi´ 'o kapau 'e fiema'u ke hiki 'o nofo 'i ha feitu'u fo'ou.
  • 'Oku 'ikai fa'a tali 'e he ngaahi senita tokoni hufanga´ 'a e fangamanu tauhi´ tukukehe 'a e fangamanu tokoni´ hange ko e fanga kuli tataki 'akinautolu 'oku kui´. 'Oku fa'a fokotu'u 'e he ngaahi komiuniti 'e ni'ihi 'a e ngaahi fakamalumalu'anga ki he fangamanu tauhi´.
  • Fai ha'o fokotu'utu'u mo hao ngaahi kaungame'a pe famili 'i tu'a mei´ ho feitu'u´ pe 'elia´ telia na'a fakahoko ha fetukutuku.
  • Tauhi ha lisi 'o e ngaahi hotele pe motele 'oku nau tali 'a e fanga monumanu tauhi´ mo honau ngaahi fika fetu'utaki'anga´ telia na'a fiema'u ke fetukutuku ho 'api´ pe feitu'u´.
  • Kapau 'oku 'i ai ha'o fangamanu (hange ko e fanga hoosi, puaka pe moa) pe monumanu faama, 'ai ke ke 'ilo 'a e ngaahi konga kelekele 'oku malu´ ke 'unuaki ki ai 'a ho'o fangamanu´ 'o mama'o mei´ he tafea´, holafa 'a e kelekele´ mo e ngaahi uaea 'uhila´. Kapau 'e fakahoko ha fetukutuku, fakapapau'i 'oku 'i ai ha'o palani ki he'enau malu´ mo 'i ai ha'anau me'akai, vai mo e fakamalumalu'anga. Ko e fatongia 'o e tokotaha 'oku 'a'ana ke tokangaekina e fangamanu´.
  • Vakai'i ki he kosilio´ fekau'aki mo ha ngaahi polokalama fakakolo ki hono tokonia 'o e ngaahi monumanu tauhi´.