Ngaahi matangi´

 

Kimu'a 'i he hoko 'a e matangi´

Taimi 'oku 'oatu ai ha fakatokanga mo e lolotonga 'a e matangi´

Ngaahi matangi sinou´

'Ahiohio

Hili 'a e matangi´

 

'Oku uesia 'e he ngaahi matangi lalahi´ ha ngaahi 'elia lahi pea 'e malava ke 'alu fakataha mo ha ngaahi havili malohi, 'uha lahi pe sinou, mana, 'uhila, 'ahiohio mo e tahi hou. Te nau ala fakatupu ha maumau ki he ngaahi 'api´ mo e fa'unga 'o e fonua´, uesia 'a e ngoue´ mo e fanga manu´, motuhia 'o e ngaahi sevesi mahu'inga´, pea fakatupu foki mo e tafea 'i he tafatafa fonua´.

'Oku 'oatu 'a e fakamatala mo e ngaahi fakatokanga fekau'aki mo e ngaahi 'alotamaki 'a e 'ea´ 'e he Potungaue Vakai Matangi (MetService) 'o ma'u atu 'i he ngaahi kautaha tufaki ongoongo´, fakatokanga 'imeili, mo e MetService.

 

KIMU'A 'I HE HOKO 'A E MATANGI´

 • Fokotu'u ha Palani ki he Fakatamaki Fakatu'upake ki ho 'Api´. Tanaki mo tauhi ho'o ngaahi naunau ke tokoni ki he hao mo mo'ui 'i ho 'api´ mo e ngaue´, pea mo ha naunau faingofua hono 'ave holo´.
 • Tokateu ho 'api´ ki ha ngaahi matangi malohi. Fakama'u 'a e ngaahi me'a mamafa´ pe to'o 'a e ngaahi me'a 'e ala ke punakaki´. Toutou vakai'i 'a e 'ato ho fale´ ke fakapapau'i 'oku malu. Lisi hifo 'a e ngaahi me'a 'oku fiema'u ke fakama'u pe to'o ki fale´ 'i ha taimi 'e fai ai ha fakatokanga matangi.
 • Tokateu mo ha ngaahi naunau ki hano monomono 'o e ngaahi matapa teke´, hange ko e tapoleni, lau'i papa mo e tepi fakapipiki.
 • Kapau 'oku´ ke monomono pe lolotonga langa ho fale´, fakapapau'i 'oku nau muimui ki he tu'utu'uni langa 'a Nu'u Sila´ 'a ia 'oku 'i ai 'a e ngaahi makatu'unga mahino ke fakasi'isi'i 'a e maumau mei´ he matangi´.
 • Kapau 'oku 'i ai ha'o faama, 'ilo ki he ngaahi konga fonua 'oku malu ke 'unu ki ai ho'o fanga manu´ ke nau mama'o mei´ he tafea´, holo 'a e tafatafa fonua´ mo e ngaahi laine 'uhila´.

 

TAIMI 'OKU 'OATU AI HA FAKATOKANGA MO E LOLOTONGA 'A E MATANGI´

 • Muimui'i 'a e ngaahi fakamatala 'ea fakamuimui taha´. Fanongo ki he ngaahi polokalama letio 'i ho feitu'u´ 'e fakamafola atu ai 'e he kau ma'u mafai ki he hao mo e malu 'a e kakai´ 'a e ngaahi fale'i lelei taha ki ho komiuniti´ mo e tu'unga 'oku 'i ai´.
 • Fakahoko 'a ho'o palani ki he fakatamaki fakatu'upake ki ho 'api´ pea vakai'i 'a ho'o naunau 'ave holo´ telia na'a fiema'u ke ke mavahe fakavavevave mei´ ho 'api´.
 • Fakama'u pe fetuku ki fale 'a e ngaahi me'a kotoa pe 'e ala ke punakaki 'o fakatupu ha lavea 'i he matangi malohi´.
 • Tapuni 'a e ngaahi matapa teke´, ngaahi matapa hu'anga 'i loto mo tu'a´. Toho 'o tapuni'i 'a e ngaahi puipui matapa sio'ata´ mo 'ufi'ufi'i 'a e ngaahi sio'ata 'oku tu'u taautaha´ telia na'a lavea ha taha mei´ he ngaahi sio'ata 'e ala foa pe punakaki´.
 • Kapau 'e a'u 'a e matangi´ 'o fakatupunga maumau, fakamama'o mei´ he ngaahi matapa mo e ngaahi matapa sio'ata´, pea ke fakamalumalu ki he konga loto 'o e fale´.
 • 'E ala lava ke uesia mo e ma'u'anga vai´ ko ia ai 'oku lelei ke tauhi ha vai inu 'i ha ngaahi me'a tuku'anga vai pea fakafonu mo e ngaahi topu kaukau'anga´ mo e ngaahi pesoni tafitafi'anga mo fufulume'a'anga´.
 • 'Oua te ke lue takai holo 'i tu'a pea ta'ofi mo e faka'uli´ tukukehe 'o ka 'oku fu'u fiema'u ke fakahoko.
 • 'Oku malava ke motuhia 'a e 'uhila´ 'i he taimi 'alotamaki´. To'o mei´ he palaki´ 'a e ngaahi naunau 'uhila iiki 'e ala ke uesia 'i he feto'aki 'a e 'uhila´. 'I ha mate 'a e 'uhila´, to'o mei´ he palaki´ 'a e ngaahi naunau faka'uhila´ ke fakasi'isi'i 'a e feto'aki 'a e 'uhila´ mo ha'anau maumau 'i he taimi 'e mo'ui mai ai´.
 • Fakahu ki fale 'a ho'o ngaahi monumanu tauhi´. Fakamalumalu mo e monumanu faama´. Kapau 'oku fiema'u ke ke mavahe mei´ ho 'api´, 'alu mo ho'o monumanu tauhi´.

 

NGAAHI MATANGI SINOU´

Ko e hoha'a lahi taha fekau'aki mo ha matangi sinou ko e momoko mo e fakamokosia´, mate 'a e 'uhila´ mo e ngaahi sevesi telefoni´, pehe ki ha nounou 'a e me'akai´ kapau 'e loloa ange 'a e to matolu 'a e sinou´ 'i ha 'aho 'e taha. 'Oku mahu'inga ki he kakai 'oku nofo 'i he ngaahi feitu'u 'oku ala hoko ai ha ngaahi matangi sinou ke tokangaekina 'a e fiema'u ko ia ke 'i ai ha ngaahi founga kehe ki hono ma'u 'o e mafana´ mo e 'uhila´.

 • 'Oua te ke mavahe mei´ ho 'api´ 'i ha lotolotonga 'o ha fakatokanga matangi sinou, tukukehe 'o ka 'oku fu'u fiema'u.
 • Kapau 'oku fiema'u ke ke fefononga'aki fakapapau'i 'oku´ ke mateuteu mo ha ngaahi seini sinou, mohe'anga mafana, vala mafana mo e ngaahi me'a 'e fiema'u 'o ka hoko ha fakatu'utamaki fakatu'upake.
 • 'I ho 'api, vakai'i 'a e ngaahi me'a 'oku fiema'u ki hono fakamo'ui 'o e ngaahi tafu'anga afi´, hita kasa´, paapakiu´, mo e misini 'uhila´.
 • Fakahu ki fale 'a ho'o ngaahi monumanu tauhi´. Fakahu ki fale 'a ho'o ngaahi monumanu tauhi´.
 • Fakamalumalu mo e monumanu faama´.Kapau 'e ma'u koe 'i ho'o kaa´ pe loli´ 'i ha matangi sinou, nofo ma'u 'i ho'o me'alele´. Fakamo'ui 'a e misini 'i he miniti 'e hongofulu kotoa pe ke tauhi 'a e mafana´. Inu 'a e vai ke 'oua na'a´ke fie inua. Ki'i fakaava si'i 'a e matapa sio'ata´ telia e kona mei´ he kohu´. Fakafaingofua'i hono 'ilo koe 'e he kau kumi fakahaofi´ 'aki ha'o ha'i ha konga tupenu ngingila ki he pou 'o e letio pe matapa´ pea fakaulo mo e maama 'i loto´.

 

'AHIOHIO

'Oku ala hoko 'a e 'ahiohio´ lolotonga 'a e pa 'a e ngaahi mana lalahi´ 'i he ngaahi feitu'u 'e ni'ihi 'o Nu'u Sila. Ko e 'ahiohio´ ko ha 'ea 'oku fakavilovilo 'o fakahangatonu mei´ he 'ao´ ki he kelekele´. Ko hono ngaahi faka'ilonga´ 'oku kau ki ai 'a e ongo 'alamuhu pe ngatata pe ko ha ngaahi kongokonga me'a 'oku nga'unu vave pea mei hange ha konga 'ao kae ha mai hange ko e foneli´.

 • Fakatokanga ki ha ni'ihi kehe kapau 'e malava.
 • Fakamalumalu leva 'i he vave taha´. Ko e malu taha 'a e lalo fale´. Kapau 'oku 'ikai ke 'i ai ha fakamalumalu'anga ki lalo fonua, hu ki he loki ma'ulalo taha 'i he loto'i fale´ ka 'oku 'ikai hano ngaahi matapa sio'ata. Toitoi 'i ha naunau fale kuo fakatu'uma'u pea mo fakakafu'i 'aki koe ha fakamolu pe kafu.
 • Kapau 'e ma'u koe 'i tu'a, mavahe leva mei´ he ngaahi 'ulu 'akau ´ kapau 'e lava. Tokoto ki lalo 'o fakalafalafa 'i ha tafenga vai, luo pe tafa'aki ma'ulalo mo malu'i ho 'ulu´.
 • Kapau 'oku´ ke 'i ha ka, hu leva ki tu'a 'o fakasio ha feitu'u malu ke ke fakamalumalu ai. 'Oua na'a´ ke feinga ke ke lele taufetuli mo ha 'ahiohio pe hu 'o fakamalumalu 'i he lalo me'alele´.

 

HILI 'A E MATANGI´

 • Fanongo ki he ngaahi fakamafola lea (letio) 'i ho feitu'u´ 'a ia 'e 'oatu ai 'e he kau 'ofisa ngaue ki he fakatamaki fakatu'upake 'a e ngaahi fale'i totonu taha ki ho komiuniti mo e tu'unga 'oku´ ke 'i ai´.
 • Vakai'i na'a 'oku 'i ai ha lavea pea ke tokoni'i ha ni'ihi kehe kapau te ke lava, tautefito ki he ni'ihi 'oku fiema'u tokoni makehe´.
 • Fakasio mo lipooti 'a e ngaahi uaea 'uhila pe halanga kasa kuo motu´ ki he kau ma'u mafai totonu´.
 • Fetu'utaki ki ho'o kosilio fakakolo´ kapau kuo maumau lahi ho 'api´ pe fale´.
 • Kapau 'oku maumau ho 'api´ pe ngaahi naunau fale´, tohi'i hifo hono fakaikiiki´ pea 'ai mo ha ngaahi ta pea ke fetu'utaki ki ho'o kautaha malu'i´. Fetu'utaki ki he tokotaha 'oku 'a'ana 'a e 'api´ kapau 'oku mamau 'a e fale 'oku´ ke nofo totongi ai´.
 • Faka'eke'eke ki ho'o kosilio fakakolo´ ki he 'enau fale'i fekau'aki mo e founga malu hono fakama'a 'o e veve´.