Ko hai te ke fetu'utaki ki ai´

New Zealand Map

 

Ko e fatongia tefito ki hono tokangaekina 'o e hao mo e malu 'a e kakai´ 'i he fakatamaki fakatu'upake (CDEM) 'i ho kolo´ 'oku nofo ia 'i ho'o kosilio fakakolo´. 'Oku ngaue fakataha 'a e ngaahi kosilio fakakolo´ mo e fakavahenga´ mo e ngaahi sevesi ki he ngaahi fakatamaki fakatu'upake (Polisi, Tamate afi, Me'alele Fakafalemahaki) pehe ki he ngaahi potungaue felave'i kehe´ ke palani mo mateuteu ki he ngaahi fakatamaki 'e ala hoko´.

Ko e ngaahi kulupu CDEM 'oku fakatahataha'i ai 'a e ngaahi sino ma'umafai 'o e kolo´ mo e ngaahi potungaue 'i he vahenga takitaha pea 'oku 'i ai honau fatongia ke palani mo tokangaekina 'a e ngaahi fakatamaki fakatu'upake mo e faingata'a 'oku hoko ki he vahenga´.

Fetu'utaki ki he 'ofisi ki hono tokangaekina 'o e hao mo e malu 'a e kakai´ 'i he fakatamaki´ (CDEM) 'i ho kosilio fakakolo ofi taha´ ki ha ngaahi fakamatala fekau'aki mo e ngaahi fakatamaki 'i ho vahenga´ mo e ngaahi fokotu'u ki hono tokangaekina´. 

'E fiema'u ke faka'ata'ata 'a e ngaahi laine telefoni´ 'i he lolotonga 'o ha fakatamaki ke fakahoko 'a e ngaahi telefoni fakavavevave´ ko ia kataki 'o ta'ofi hifo 'a ho'o ngaahi telefoni´ tukukehe 'o kapau 'oku fu'u fakavavevave. 

Kapau 'oku fehangahangai ha mo'ui pe 'api mo ha fakatamaki fakatu'upake taila ma'u pe 'a e 111 ki he kau Polisi´, Tamate afi, pe Me'alele Fakafalemahaki´.

 

Local civil defence groups